Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Recursos per a l'aprenentatge

Web de la Universitat de Lleida. És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat.

Intranet. La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic. Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior: http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI). El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Orientació i tutoria universitària. Programa NÈSTOR: L'objectiu és donar suport a l'estudiantat durant el procés de formació integral mitjançant l'orientació acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà.

Biblioteca. La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (http://www.bib.udl.cat).

 • Adquisicions.
 • Formació d’usuaris.
 • Préstec d’ordinadors portàtils i memòries USB.
 • Préstec.
 • Obtenció de documents (SOD).
 • Informació bibliogràfica.
 • Fullets informatius.
 • RefWorks: gestor bibliogràfic en línia.

Biblioteca digital. La Universitat de Lleida posa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia:

 • Dossier electrònic (dossier-e): el dossier és un conjunt de materials digitalitzats, l'objectiu del qual és ser un complement de suport a l'ensenyament, la docència i la recerca.
 • Llibres electrònics.
 • Cercador de revistes electròniques.
 • Diccionaris electrònics.
 • Enciclopèdies electròniques.
 • Bases de dades.
 • Tesis doctorals.
 • Guies temàtiques
 • Biblioteques virtuals.
 • Premsa.
 • Diaris oficials.
 • Dipòsits de documents digitals.

Biblioteca de Cappont. Va ser inaugurada l'any 2003 en el marc de les activitats de commemoració del 700 Aniversari de la Universitat a Lleida. Concebuda com una biblioteca de campus, cobreix les àrees de Dret, Economia, Empresa, Treball, Informàtica, Enginyeria, Psicologia, Pedagogia, Educació Social, Magisteri i Sociologia. Ocupa 4.520m2 i té 509 places de lectura.

Sales d'estudi. L'Edifici Polivalent, o aulari, és un edifici del campus que pot ser utilitzat per tots els centres educatius i serveis de la Universitat, així com per totes les unitats del campus. Hi ha algunes aules d’estudi, així com disposició de taules i cadires als espais oberts (vestíbuls), amb connexió a la xarxa Wi-Fi i endolls per als ordinadors portàtils dels usuaris.

Sales d’informàtica a disposició dels usuaris:

Ubicació Llocs de treball Sistema operatiu
Edif. Centre de Cultures (0.02) 30 Linux (Fedora 14)
Edif. Polivalent (1.02) 31 Linux (Fedora 14) / Windows XP
Edif. Polivalent (1.04) 20 Linux (Fedora 14)

Auditori (Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera). L'auditori és un espai emblemàtic de la Universitat en el qual es duen a terme actes acadèmics i també actes públics.

Servei de copisteria. Està situat a l’Edifici Polivalent. És un servei que ofereix impressió, fotocòpies, enquadernacions i material escolar, entre altres. A més a més, el professorat de cada grau pot deixar-hi el seu material per tal de facilitar-hi l’accés de l’alumnat.

 • Becas y ayudas al estudio. Becas o ayudas propias que ofrece la UdL 

1. Becas de colaboración en servicios y unidades de la UdL

Las becas de colaboración son una oportunidad de formación complementaria para el estudiante de centros integrantes de la UdL que curse estudios en régimen de enseñanza oficial.

Cada curso ofrece la posibilidad de ejercer trabajos de colaboración en diferentes servicios y unidades de la UdL con la finalidad de contribuir en la formación práctica del estudiantado.

2. Ayudas a la movilidad académica (viaje y estancia)

Pueden participar en las diferentes convocatorias de ayudas de movilidad los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de los centros propios de la UdL que participen en actividades académicas, fuera de la UdL.

3. Ayudas para los estudiantes con necesidades especiales. Dentro del Programa de Atención a las Personas con Necesidades Especiales. Pueden participar en esta convocatoria todos los estudiantes de titulaciones oficiales impartidas en centros propios que tengan reconocida y cualificada legalmente una discapacidad física o sensorial en un grado superior al 33% y que padezcan una discapacidad grave o tengan necesidades especiales excepcionales debidamente justificadas.

4. Ayudas económicas a actividades culturales. Pretenden promover la organización de todas las actividades artísticas, sociales, humanas, científico técnicas o solidarias.

5. Ayudas para proyectos de cooperación internacional y de investigación en cooperación para el desarrollo. Tienen por objeto promover la cooperación en los campos de la docencia, la investigación o la cultura y el desarrollo entre los miembros de la comunidad de la UdL y los pueblos y colectivos empobrecidos económicamente.

6. Otras becas y ayudas. Se puede consultar: Vicerrectorado de Investigación. Servicio de Extensión Universitaria.